Condicions generals de compra

Dades del responsable de la web: www.romagosatorne.com
Titular: Masia Romagosa
Adreça: Serra de Baix – Sant Martí Sarroca (08731)
E-mail: montse@romagosatorne.com

 

1. Les presents condicions generals de compra s’apliquen a la venda de tots els productes de la MASIA ROMAGOSA a través de la seva pàgina web www.romagosatorne.com a compradors particulars, empreses o qualsevol altre destinatari final.

2. La utilització per part del comprador dels serveis de la Masia Romagosa pressuposa l’acceptació d’aquestes condicions generals de compra, que estaran disponibles en el moment de realitzar la comanda a través de la pàgina web. Per això és convenient que el comprador llegeixi atentament aquestes condicions generals de compra abans de continuar amb l’operació de compra.

3. Si el comprador selecciona l’opció “si accepto” que es troba al final de les condicions generals de compra, es considerarà que les entén i accepta i podrà continuar amb el procés de compra. En canvi si el comprador no accepta les condicions generals de compra, haurà de seleccionar l’opció indicada com “no accepto” que apareixerà al final de les mateixes. Aquesta opció conclourà l’operació de compra i no comportarà l’assumpció de cap tipus d’obligació per part del comprador.

4. Els preus indicats a la pantalla al costat de cada producte seran expressats en euros, i vigents a la península.

5. Les ofertes estaran degudament marcades i identificades com a tals. La Masia Romagosa es reserva el dret d’efectuar, en qualsevol moment i sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes, podent actualitzar productes i preus. El preu aplicable serà el que consti en el moment que el comprador va realitzar la compra.

6. Totes les compres es paguen contrarembors en efectiu al rebre la mercaderia.

7. Davant de qualsevol dubte, es pot posar en contacte amb el telèfon 93 899 13 53 en horari de de 11h a 13h i de 16h a 17h de dilluns a divendres o dirigir-se a través d’un e-mail a l’adreça de correu montse@romagosatorne.com

8. Un cop seleccionada la comanda, s’informarà del cost total de la mateixa, expressant a més les despeses d’enviament, llevat que el producte en concret estigués exempt d’aquestes.

9. En el cas que el comprador demani un servei de lliurament urgent, haurà de pagar el cost corresponent el qual serà indicat durant el procés de compra.

10. Els drets de propietat intel lectual sobre el disseny i continguts de la pàgina web corresponen en exclusiva a la MASIA ROMAGOSA, llevat que s’indiqui una altra titularitat. La reproducció, distribució o transformació no autoritzades d’aquests continguts constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual de la MASIA ROMAGOSA o del titular dels mateixos i podran derivar en les corresponents accions judicials o extrajudicials per a l’exercici dels seus drets.

11. El comprador, de conformitat amb el Reial Decret 1 / 2007 de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, disposarà d’un termini de set dies hàbils per exercir el dret de desistiment. Aquest termini es computarà des de la recepció per part del consumidor i usuari del producte objecte de la compra. Per determinar l’observança del termini per part del consumidor i usuari es tindrà en compte la data d’emissió de la declaració de desistiment. S’entendrà realitzat el desistiment per part del consumidor i usuari quan, dins el termini legalment establert de set dies hàbils, es dirigeixi a la part venedora, a través dels mitjans que estableix l’apartat núm 10 de les presents condicions generals de compra, aportant amb la seva declaració, la documentació (factura de compra). El producte objecte de devolució haurà d’estar en perfectes condicions, sense cops, fregaments, taques, sense senyals d’ús i amb el seu envasat i retractilat original. La devolució haurà de ser notificada a Masia Romagosa. Complits els anteriors requisits, l’empresa estarà obligada a retornar les sumes abonades pel consumidor i usuari dins el termini màxim de 30 dies a comptar de la recepció de la declaració de desistiment. L’empresa només retornarà el cost del producte al costat del import d’IVA corresponent (si fos el cas) tal i com apareixen en la factura del producte comprat En cap cas es retornarà l’import de les despeses d’enviament ni qualsevol altre corresponent a la devolució, que seran a càrrec del consumidor o usuari. A més qualsevol despesa derivada d’aquesta devolució, tal com despeses bancàries, taxes de targetes de crèdit, etc, hauran de ser assumits pel consumidor i usuari.

12. Únicament s’accepten registres a la nostra pàgina web i comandes de compra a la botiga en línia a persones majors d’edat, estant totalment prohibida la venda de begudes alcohòliques als menors de 18 anys tal com estableix la legislació espanyola vigent.
L’empresa s’eximeix de tota responsabilitat en el cas de registre de persones menors d’edat per la qual cosa s’exigirà la data de naixement en tots els registres.